มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus


  ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาก่อตั้งที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริงด้วยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขยายเขตการศึกษาเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต 
 
วิทยาเขตภูเก็ต มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้
  พ.ศ. 2520 ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะนั้นได้มีแนวคิดในการขยายการจัดการเรียนการสอนมาที่จังหวัดภูเก็ตในรูปแบบของ " โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต" โดยการจัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (2 ปี) และงานบริการแก่ชุมชน สาขาที่เปิดสอนในระยะแรกคือ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และต่อมาจึงเปิดเพิ่มอีกหลายสาขา
  พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ และเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย
  พ.ศ. 2537 เริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 49 คน
  พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต โดยการเฉลี่ยอัตรากำลังบางส่วนจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ไปปฏิบัติงานในสำนักงานวิทยาเขต และย้ายที่ตั้งในการดำเนินการมาที่อำเภอกะทู้ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประกอบด้วย สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต คณะอุตสาหกรรมบริการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ขยายโอกาสทางการศึกษามาที่จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2516 ในลักษณะของการให้บริการทาวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2520 และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2529 ได้มีพระราชกฤษฏีกา จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลักศุตร 2 ปี สาขาต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน
  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ขยายโอกาสทางการศึกษากว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จากวิทยาเขตหาดใหญ่
  คณะต่างๆ 3 คณะ ได้แก่ คณะบริการและการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิเทศศึกษา และ 2 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต โดยมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นหน่วยงานกลางที่บริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 17 หลักสูตร ในจำนวนนั้นเป็นหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,800 คน
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002