เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

กองกลาง
 
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารจัดการทั่วไปที่มีกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก เน้นความพึงพอใจของผู้ รับบริการ มุ่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับการพัฒนาวิทยาเขตภูเก็ต สู่สากล
 
พันธกิจ
1.สร้างสรรค์ภารกิจที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ งานประชุม งานเลขานุการผู้บริหาร ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก สร้างความเป็นเลิศในเครือข่ายของข้อมูลข่าวสาร มีความรวดเร็ว ทันสมัย สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข่าวของทุกหน่วยงานออกสู่สาธารณชนโดยผ่านสื่อทุกรูปแบบเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
3.ดำเนินการพัฒนาการบริหารและให้บริการด้านการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ให้บริการรวดเร็วเสมอภาคเพื่อผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
4.ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี ผลงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของทางราชการ ให้บริการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้
5.ดำเนินการบริหารงานบุคคลในด้านสรรหา ส่งเสริมพัฒนา ดูแลสิทธิประโยชน์ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและงานนิติกรโดยยึดหลักธรรมภิบาล
6.ดำเนินการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ความสะอาด สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตภูเก็ตที่มีคุณภาพ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย
7.ดำเนินการวางแผนและปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนการวางระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจรของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
8.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บูรณาการแผนและงบประมาณ บริหารจัดการข้อมูลและ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ นำผลที่ได้จากการดำเนินงานและองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานโดยมีนักศึกษาเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 
 
กองกลาง ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่
1.งานการเงินและพัสดุ
2.งานบริการกลาง
       - ธุรการกลาง (www.ac.phuket.psu.ac.th )
       - ประชาสัมพันธ์ (www.pr.phuket.psu.ac.th)
       - บริหารงานบุคคล (www.hr.phuket.psu.ac.th)
       - อนามัยและพยาบาล
3.งานแผนและประกันคุณภาพ
4.งานอาคาร

งานการเงินและพัสดุ  
ภารกิจงานการเงินและบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การขออนุมัติยืมเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร จากแหล่งเงิน งบประมาณ เงินรายได้ เงินรับฝาก และเงินอื่นๆ ของคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต
2. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินรายได้ ตามที่ได้รับจัดสรรและสภาอนุมัติ รวมถึงแหล่งเงินอื่นทุกหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต
3. การขอเงินประจำงวดเงินงบประมาณ การโอน / เปลี่ยนแปลงรายการ / การขอใช้เงินเหลือจ่าย
4. การโอนเงินรายได้ข้ามแผนงาน
5. รายงานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ
6. ส่งเจ้าหน้าที่การเงินไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินประจำที่คณะ
  6.1 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทุกประเภทยกเว้นงานพัสดุและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนนักศึกษาในและต่างประเทศ โครงการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา โครงการศึกษาต่อของบุคลากร เป็นต้น
  6.2 จัดทำเอกสารขออนุมัติยืมเงินรายได้ ขออนุมัติเดินทางไปและมาราชการของบุคลากรและอาจารย์พิเศษ
  6.3 ควบคุมเงินยืมทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายอาจารย์พิเศษและทดรองจ่ายเงินสดย่อย
การเงิน-รายได้ 
1. รับชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของนักศึกษารวมทั้งเงินรายได้อันที่พึงจะเกิดขึ้น
2. เบิกจ่ายเงินและตรวจสอบการกู้ยืมเงินของนักศึกษาจากกองทุน กยศ และ กรอ
3. ลงทะเบียนคุมค่าประกันของเสียหายของนักศึกษา และตรวจสอบการขอคืนเงินทุกประเภท เช่น การขอคืนเงินค่าหน่วยกิจ ค่าหอพัก ค่าประกันของเสียหาย ค่าอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
4. รับ – จ่ายเงินรายได้ทุกประเภท เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และอื่นๆ
5. จัดทำรายงานใบเสร็จรับเงินคงเหลือประจำปี เงินคงเหลือประจำวัน เก็บรักษาเงินสด เช็คต่าง ๆ และหลักประกันสิ้นสุดสัญญาในตู้นิรภัย โดยมีกรรมการรักษาเงินของวิทยาเขตตรวจสอบ
6. ติดต่อธนาคาร รัฐวิสาหกิจ สำนักงาน สกสค สำนักงานประกันสังคม บริษัทร้านค้าและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อฝาก – ถอนเงิน นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ส่งดร๊าฟ เบิกสมุดเช็ครับ – จ่ายเงินและรับใบเสร็จรับเงิน
 
Website:  www.general.phuket.psu.ac.th
 


 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002