เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
 
วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำและศูนย์กลางที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และสื่อการศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน
 
พันธกิจ 
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre) เป็นหน่วยงานการให้บริการและ ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  
1. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และสื่อการศึกษา แก่ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ของวิทยาเขตภูเก็ต ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบริการสารสนเทศอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. เพื่อเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ในระดับภูมิภาคชายฝั่งทะเล อันดามัน 
4. เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน ติดตามงานและการ จัดการด้านทรัพยากรให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เพื่อแก้ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนและพัฒนาระบบวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับลักษณะงาน ทำให้การ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในวิทยาเขตภูเก็ตได้ง่าย สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
6. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาวและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลและ สามารถจ้างงานได้ตามภารกิจ 
7. เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาเขตภูเก็ตได้รับความพึงพอใจจาก การให้บริการกลางที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้
 
ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่
1.งานห้องสมุด
2.งานโสตทัศนูปกรณ์
3.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อศูนย์การเรียนรู้  ได้ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 
โทรศัพท์ : 0-7627-6040 (ภายใน)
Call Center : 088-824807 (ภายใน/นอกเวลาราชการ) 
Email : lc-serv@phuket.psu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/groups/psu.phuket.lc 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002