มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

บริการวิชาการ
 
  บริการวิชาการ เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้สามารถชี้นำสังคม และให้คำปรึกษาได้ตามความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบำรุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน ์แก่มนุษย์อย่าง ต่อเนื่องและยาวนานส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่สังคมสามารถชี้นำสังคมได้ ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการต้องใช้ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของสาขาวิชาชีพ เพื่อที่จะสามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้ตามกิจกรรมของตนและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

          ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ
               - ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
 
         แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ / บริหารโครงการ
               - หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
               - ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ
               - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
               - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2551
          ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ / ค่าตอบแทนวิทยากร
               - ประกาศยกเลิกและกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการใหม่ ลงวันที่ 2 เมษายน 2556
               - ประกาศอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
               - ประกาศยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ พ.ศ.2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
          วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
               - วิธีคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
               - วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
          ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
               - หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย สาขาอุตสาหกรรม สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาประชากร ด้านวิจัยและประเมินผล และสาขาคมนาคมขนส่ง
               - สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
               - สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
               - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
               - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
               - คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ 99/2535 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดประชุมในประเทศ
               - คำสั่ง สกอ. ที่ 9/2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้อธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
               - หนังสือที่ สร. 1004/ว4 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 เรื่อง การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
          คำสั่ง
               - คำสั่ง ที่ 1788/2555 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านบริการวิชาการของ ม.อ.
               - คำสั่ง ที่ 025/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555
               - คำสั่ง ที่ 0994/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555
               - คำสั่ง ที่ 1109/2555 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
               - คำสั่ง ที่ 0049/2552 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ 12 มกราคม 2552
               - คำสั่ง ที่ 2545/2551 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
          คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   
 
สามารถติดตามกิจกรรมบริการวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ตได้จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002