เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 62 รายการ
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 18/2560 รายการเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง
 • ประกาศ ราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2561 กำหนดสัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักาความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 - กันยายน 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการจ้างเหมาทำความสะอาด
 • ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศ ผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 รายการ โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร
 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 14/2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าสนามเทนนิส ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2560
 • ประกาศ ผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 18/2560 รายการเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง
 • เอกสาราอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 รายการ โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต
 • ประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ 16/2560 รายการปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าสนามเทนนิส โรงยิม
 • ประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ 15/2560 รายการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศ สอบราคาจัดซื้อพัสดุ (60079/2560)
 • ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 14/2560 รายการคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 130 เครื่อง
 • ประกาศ สอบราคาซื้อ เลขที่ 13/2560 การสอบราคาซื้อพัสดุ 18 รายการ
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าสนามเทนนิส โรงยิม ธนาคารไทยพาณิชย์ และศูนย์รักษาความปลอดภัย
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 9/2560 รายการโครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค. 60 จำนวน 1 งาน
 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 3/2560 จำนวน 81 รายการ
 • เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 11/2560 รายการป้ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ จำนวน 1 โครงการ
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 9/2560 เรื่องสอบราคาคาจ้างบริการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค. 60
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เกาะโหลน เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 8/2560
 • ประกาศ สอบราคาซื้อ เลขที่ 10/2560 รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 1 ระบบ
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/2560 รายการชุดอุปกรณ์สำหรับโครงการวิจัยชุดตรวจปริมาณธาตุเหล็กสำหรับการเพาะปลูกราคาประหยัด
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 8/2560 รายการสอบราคาจ้างปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เกาะโหลน เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 7/2560 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) จำนวน 8 เครื่อง
 • ประกาศ จ้างควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เอกสารการคัดเลือก เลขที่ 1/2560 จ้างออกแบบศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • ประกาศ สอบราคาซื้อ เลขที่ 7/2560 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) จำนวน 8 เครื่อง
 • ประกาศ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 6/2560 สอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน 25 รายการ จำนวน 1 โครงการ
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560
 • ประกาศ สอบราคาซื้อ เลขที่ 5/2560 รายการซื้อพัสดุโครงการชุดตรวจปริมาณธาตุเหล็กในดินสำหรับการเพาะปลูกราคาประหยัด จำนนวน 1 รายการ
 • ประกาศ สอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2560 รายการพัสดุเพื่อติดตั้งศูนย์บริการวิชาการสะพานหิน จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศ สอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2560 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) จำนวน 8 เครื่อง
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคณะวิเทศศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2560
 • ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 77 รายการ
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560 รายการพัสดุโครงการผลิตวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2560
 • ประกาศ สอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560 รายการกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
 • ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 20 รายการ
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 55/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโถงต้อนรับอาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 52/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 51/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุรายการเครื่องวัดค่าการสะท้อนของวัตถุ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 46/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุรายการเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 45/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำและระบบปั๊มน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 54/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคารคณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 53/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 43/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล และรั้วเหล็กขอบสนาม วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 31/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 30/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมปลูกหญ้าพื้นสนาม วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 29/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน 5 ระบบ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 28/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและระบบท่อส่งน้ำประปา วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 47/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะการบริการและการท่องเที่ยว ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 44/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดเป็น Smart working space : พื้นที่ทำงานอัจฉริยะสำหรับนักศึกษา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 50/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องฉายภาพยนต์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 49/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 48/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับผิวพื้นสนามเทนนิสและรั้วตาข่ายโดยรอบ วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 42/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงตึกปฏิบัติการยาง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 41/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 40/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บริการและพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 39/2559
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2560
 • ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุโครงการผลิตวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 55/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรัปบปรุงระบบท่อน้ำและระบบปั๊มน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 54/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคารคณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 53/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงโถงต้อนรับอาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 52/2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องฉายภาพยนต์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 49/2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและระบบท่อส่งน้ำประปา วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 47/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรบปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 38/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 51/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดเป็น Smart working space : พื้นที่ทำงานอัจฉริยะสำหรับนักศึกษา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 50/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 48/2559
 • ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุรายการเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของวัตถุ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 46/2559
 • ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุรายการเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 45/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคาร วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 37/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโถงชั้น 1 และห้องประชาสัมพันธ์เป็น PSU Co-Working Space for Thailand 4.0 ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 36/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้าง เลขที่ 44/2559  รายการปรับปรุงห้องประชุมคณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัย คณะการบริการและการท่องเที่ยว ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 35/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 34/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแม่บ้าน คณะการบริการและการท่องเที่ยว ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 33/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถและผิวถนนเอสฟัส ศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 32/2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 43/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงห้องเรียนคณะการบริการ และการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2560
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวพื้นสนามเทนนิสและรั้วตาข่ายโดยรอบ วิทยาเขตภูเก็ต
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต คณะวิเทศศึกษา จำนวน 270 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2560
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตึกปฏิบัติการยาง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 41/2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 40/2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บริการและพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 39/2559
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีต่อเนื่องสาขาธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2560
 • ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 3/2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 27/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 38/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคาร วิทยาเขตภูเก็ต ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 37/2559
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงโถงชั้น 1 และห้องประชาสัมพันธ์เป็น PSU Co-Working Space for Thailand 4.0 ตามเอกสารสอบราคาจ้าง 36/2559 •  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
  สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
  ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002