เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างปรับปรุงห้องบริการลูกค้าและห้องแม่บ้านโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการลูกค้าและห้องแม่บ้านโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา วิทยาเขตภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2561
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษารายการครุภัณฑ์ห้องประชุม 40 คน 3 ห้อง จำนวน 6 รายการ
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการลูกค้าและห้องแม่บ้านโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ จำนวน 1 งาน 
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2561 รายการปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา วิทยาเขตภูเก็ต
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปาวิทยาเขตภูเก็ต
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงห้องบริการลูกค้าและห้องแม่บ้านโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพาหนะฝึกปฏิบัติและการเช่าพาหนะรับ-ส่งวิทยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของ วชภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/2561
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายวิทยาเขตภูเก็ต 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2561
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารการจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครุภัณฑ์ห้องประชุมย่อย 25 คน 2 ห้อง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 21/2561
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตั๋วเครื่องบินโครงการนำนักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบณะมาณ พ.ศ. 2561 รายการครุภัณฑ์ประจำอาคารจัดการเรียนการสอนนานาชาติพัฒนานักศึกษารายการครุภัณฑ์ห้องประชุม 40 คน 3 ห้อง จำนวน 6 รายการ
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารจัดการเรียนการสอนนานาชาติพัฒนานักศึกษารายการครุภัณฑ์ห้องประชุม 40 คน 3 ห้อง จำนวน 6 รายการ
 • ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/2561 การจ้างทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทัศนศึกษาดูงาน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/2561
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/2561
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ของ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 61 ถึง มีนาคม 2561 ของ ESSAND
 • ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 26/2561 การซื้อระบบเครือข่ายไร้สายวิทยาเขตภูเก็ต 1 ระบบ e-bidding26-2561
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2561
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการระบบเครือข่ายไร้สายวิทยาเขตภูเก็ต 1 ระบบ
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อพัสดุโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อพัสดุโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการบัณฑิตปริญญาตรีต่อเนื่องหลักสูตรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/2561 การจ้างทัศนศึกษาดูงาน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวม/บันทึกภาคสนาม สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/2561 การจ้างทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักนานาชาติ 20 ห้อง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2561
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 21/2561 รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครุภัณฑ์ห้องประชุมย่อย 25 คน จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รายการครุภัณฑ์โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รายการครุภัณฑ์โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนำนักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายพร้อมติดตั้ง Landmark ตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี ม.อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการพัฒนาวิทยาเขตสู่การเป็น Smart Campus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมร 2561
 • ประกาศ ราคากลาง ครุภัณฑ์รายการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการพัสดุโครงการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีต่อเนื่องหลักสูตรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการทัศนศึกษาดูงาน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อขายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2561 รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ของ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ของ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ของ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร ระยะ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2561
 • ประกาศ ราคากลางค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้น้ำ โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต
 • ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 งาน
 • ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2561
 • ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2561
 • ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2561 การซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักนานาชาติ 20 ห้อง จำนวน 6 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ช้อมูลภูมิปัญญาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบ WiFi จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารวิเทศศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 18/2561 การซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารการจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา รายการครุภัณฑ์ศูนย์อาคาร จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการครุภัณฑ์ประจำอาคารการจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รายการครุภัณฑ์ศูนย์อาคาร จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องพักนานาชาติ 20 ห้อง จำนวน 6 รายการ
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2561
 • ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพาสำหนับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2561
 • ประกาศ ราคากลาง ป้ายขนาด 90x200 เซนติเมตร พร้อมชุดต่อพ่วง
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจ้างเหมาการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญา
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2561 การจ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจต ระยะ 2
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2561 ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 รายการ
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2561 ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 รายการ
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2561 ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีต่อเนื่องหลักสูตรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร ระยะ 2
 • ราคากลาง รายการจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวด (วิธีเฉพาะเจาะจง)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีต่อเนื่องสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการพัสดุผลิตน้ำประปา จำนวน 2 รายการ
 • การคืนเงินประกันสัญญา ของ บริษัท เซ้าท์เทอร์น คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ (ภูเก็ต) จำกัด
 • การคืนเงินประกันสัญญา ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนัชชา แซนนิทารี ซิสเต็ม
 • การคืนเงินประกันสัญญา ของ บริษัท เซ้าท์แปซิฟิก คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2561 การซื้อพัสดุผลิตน้ำประปา จำนวน 2 รายการ
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ของ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต
 • ราคากลาง งานจ้างเหมาคนเก็บขยะและทำปุ๋ยหมักซีวภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบแปลภาษาสำหรับการเรียนการสอน และการประชุม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561
 • ประกาศ ผู้ชนะกาเรสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประสานงานโครงการ (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทับคอนเทนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญยาในรูปแบบเว็บไซต์ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ของ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ของ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกันซึมและงานซีลขอบวงกบช่องแสง โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ของ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ของ ESSAND
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ของ งานห้องสมุด
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ของ ศูนย์กิจการนานาชาติ
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ของ คณะวิเทศศึกษา
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2561 การซื้อระบบ CCTV จำนวน 1 ระบบ
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัะดภูเก็ต จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2561 •  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
  สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
  ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002