มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

**มูลนิธิ จีอี (GE Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค จำกัด
ประกาศมอบทุนการศึกษาปีละ USD2, 000 และ โอกาสในการเข้าอบรมพัฒนาทักษะผู้นำ ทุนนี้มอบให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปจนสำเร็จปริญญาตรี (ระยะเวลาการให้ทุน 3ปี) นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน :
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (ไม่รวมภาคภาษาอังกฤษ) ในสาขาวิชาต่อไปนี้
• การบัญชี
• วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
• เคมี
• เศรษฐศาสตร์
• วิทยาการคอมพิวเตอร์
• ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ เคมี สิ่งแวดล้อม และสื่อสารโทรคมนาคม)
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีในทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ระดับอุดมศึกษาที่กำลังศีกษาอยู่
ระดับมัธยมปลาย คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ของคะแนนเฉลี่ย 4.00)
คะแนนเฉลี่ยรวมในภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 ส่วนในสาขาวิชาอื่นๆคะแนนเฉลี่ยรวมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
5. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่กำหนดต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. เป็นผู้มีความเป็นผู้นำและยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน

สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://apply.scholarshipandmore.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SEAinfo@iie.org หรือ โทร 02 652 0653 ต่อ 119, 121

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและปริ้นเอกสารใบสมัครออนไลน์ตามลิงก์ด้านบน พร้อมเอกสารแนบ ส่งที่กองกิจการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น2
ภายในวันที่ 19 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินการส่งเอกสารไปยังเจ้าของทุนได้ทันตามกำหนด

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>>>>>>  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002