รายละเอียดการให้บริการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
เปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุดระหว่างมอ.ภูเก็ต กับ ม.ราชภัฎภูเก็ต

ด้วยห้องสมุดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขภูเก็ตร่วมกับหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตขึ้น โดยเปิดให้บริการแก่ข้าราชการ และนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน สามารถเข้าใช้บริการในหอสมุดของแต่ละสถาบันได้ โดยเสมือนกับเป็นสมาชิกห้องสมุดที่ให้้บริการ โดยมีเงื่อนไขที่ทางผู้ใช้บริการของวิทยาเขตภูเก็ตควรทราบดังนี้

การทำบัตรสมาชิกของห้องสมุด

1. อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ที่สนใจจะสมัครจะต้องนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษามา แสดงตนต่อบรรณารักษ์เพื่อขอทำบัตรสมาชิก
2. ถ้าบัตรชำรุด กรุณานำบัตรเก่ามาเปลี่ยนใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
3. กรณีบัตรหาย สมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
4. บัตรสมาชิกหอสมุดใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น หากมีผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรนำมาใช้ ทางเจ้าหน้าที่จะยึดบัตร
5. นักศึกษาจะต้องส่งบัตรสมาชิกคืนหอสมุด เมื่อพ้นสภาพเป็นนักศึกษา เพื่อตรวจสอบการค้างส่งหนังสือหรือไม่
6. บัตรสมาชิกจะมีอายุเพียง 1 ภาคเรียน ถ้าผู้ใช้บริการจะต่ออายุบัตร ให้ติดต่อบรรณารักษ์หอสมุดที่สมาชิกสังกัดการศึกษา
7. ในการต่ออายุบัตรสมาชิกระหว่างห้องสมุด จะต้องนำใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนแสดงตนและ นำบัตรสมาชิกมาต่ออายุบัตรทุกครั้ง

Download แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด ม.ราชภัฏภูเก็ต

เวลาทำการเปิด - ปิด
* ช่วงเปิดภาคเรียน
- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
- ปิดทำการเฉพาะวันหยุดนักขัตฤษ์
* ช่วงปิดภาคเรียน
- เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
- ปิดทำการจันทร์ - ศุกร์และวันหยุดนักขัตกฤษ์
สถานที่ตั้ง
หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตั้งอยู่อาคารหอสมุด เลขที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0 7624 0221
ระเบียบ / การยืม คืน ระหว่าง ห้องสมุด ม.ราชภัฎภูเก็ต
สิทธิในการยืม
1. อาจารย์ ยืมได้ 5 เล่ม / 2 สัปดาห์
2. บุคลากรยืมได้ 3 เล่ม / 1 สัปดาห์
3. นักศึกษาปริญญาตรี 3 เล่ม / สัปดาห์
4. นักศึกษาปริญญาโท 5 เล่ม / 2 สัปดาห์
การปรับ
กรณีที่สมาชิกส่งหนังสือช้า การคิดค่าปรับให้ขึ้นอยู่กับหอสมุดที่ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้บริการ
บทลงโทษ
1. สมาชิกที่ค้างส่งหนังสือหรือค้างค่าปรับจะถูกตัดสิทธิการเป็นสมาชิก
2. สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เมื่อทางห้องสมุดตรวจสอบว่ายังค้างค่าปรับและค้างหนังสือ ทางสถาบันจะไม่ออกหลักฐานทางวุฒิการศึกษาให้ และถือว่านักศึกษามีหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
3. กรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าสมาชิกได้ฉีกหรือทำลายวัสดุสารนิเทศของหอสมุด ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษให้ภาคทัณฑ์
4. หากผู้ใช้บริการทำผิดระเบียบอื่น ๆ นอกเหนือที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางหอสมุดสามารถลงโทษตามความเห็นสมควร
ระเบียบในการเข้าใช้หอสมุด
1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
2. กระเป๋า ถุง ย่าม เสื้อแจ็กเก็ต กรุณานำฝาก ณ จุดรับฝากของก่อนเข้าใช้บริการ
3.
การแต่งกายให้สุภาพ
* ชุดนักศึกษา ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าที่ไม่มีสายรัดส้นเท้า
* ชุดลำลองที่สุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก และห้ามใส่รองเท้าแตะแบบฟองน้ำ
4. ห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือในหอสมุด ไม่พูดคุยหรือทำเสียงดังในหอสมุด
5. ห้ามขโมยหรือทำลายหนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่น ๆ
6. ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของ ณ จุดตรวจก่อนออกจากหอสมุด
  หมายเหตุ วันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) นักศึกษาจะต้องแต่งการในชุดนักศึกษาเท่านั้น
ขั้นตอนในการขอใช้บริการยืม ระหว่างห้องสมุด
การยืม และคืน ทรัพยากรสารนิเทศ
1. แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งทีมีการยืม และคืน
2. กรุณาสำรวจสภาพของหนังสือให้เรียบร้อย หากมีการชำรุดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ถ้าผู้ยืมไม่แจ้งเมื่อมีนำหนังสือคืนพบว่าชำรุด จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ห้องสมุด
3. ผู้ยืมจะยืมหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และยืมชื่อเรื่องเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับไม่ได้
4. ผู้ยืมจะต้องนำหนังสือมาคืนด้วยตนเอง หากฝากผู้อื่นคืนจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่หนังสือหายในขณะที่ฝากคืน
5. กรณีที่มีหนังสือที่ค้างส่ง ผู้ยืมไม่สามารถยืมหนังสือได้ นอกจากจะนำหนังสือค้างส่งมาคืนก่อน
6. ในกรณีที่ทำหนังสือหาย ทางห้องสมุดจะปรับเป็น 3 เท่าของราคาหนังสือ
7. ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ทางห้องสมุดจะงดให้บริการยืม และให้นักศึกษาส่งหนังสือคืน มิฉะนั้นทางหอสมุดจะตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกหอสมุดทันทีและทางสถาบัน จะไม่ออกหลักฐานทางการศึกษาให้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076-276041-44 e-mail : library@phuket.psu.ac.th
Prince of Songkla University, Phuket Campus 80 Moo 1 Vichit Songkram Rd., Amphur Kathu, Phuket 83120 Tel. 076-276041-44