เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 

คลิกตรวจรายชื่อที่นี่  http://web52.phuket.psu.ac.th/registra/view_news.php?id_view=1082


2. กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
อ่านประกาศที่นี่  http://reg.psu.ac.th/reg/News/graduate/2560/ประกาศเรื่องวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร%20ประจำปี%202560.pdf

Annoucement Graduation Ceremony for year 2017  http://www.psu.ac.th/sites/files/n8296_PSUTHDOC2.pdf


3. ประกาศสำหรับการรับชุดครุย ของบัณฑิต และมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต4. 
กำหนดการ ณ วิทยาเขตภูเก็ต   โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วิทยาเขตภูเก็ต ดังนี้

คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต วิทยาเขตภูเก็ต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดรายงานตัวซ้อมย่อย งานเลี้ยงแสดงความยินดี และถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 10.00 น.     - รายงานตัวบัณฑิต (สวมชุดสุภาพ) และฝึกซ้อมย่อย (สวมชุดสุภาพ)

เวลา 10.30 - 12.30 น.     - งานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคารสำนักนักงานอธิการบดีฯ

เวลา 13.00 - 16.30 น.     - ฝึกซ้อมย่อย (สวมชุดสุภาพ)

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

เวลา 07.30 น.            บัณฑิตและมหาบัณฑิตพร้อมกันที่จุดนัดพบ  (สวมชุดครุยวิทยฐานะของม.อ.)

                             - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคาร 7

                             - คณะวิเทศศึกษา  ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 

                             - คณะการบริการและการท่องเที่ยว ณ ลานชั้น 1 อาคาร 6

                             - คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1

เวลา 07.45 น.            คณะผู้บริหารพร้อมกัน ณ กองอำนวยการ

ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตตามลำดับ ดังนี้

เวลา 08.00 น.        ลำดับที่ 1        ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลา 08.15 น.        ลำดับที่ 2        คณะวิเทศศึกษา

เวลา 08.30 น.        ลำดับที่ 3        คณะการบริการและการท่องเที่ยว

เวลา 08.45 น.        ลำดับที่ 4        คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เวลา 13.00 - 16.30 น.     ฝึกซ้อมย่อย (สวมชุดครุย)

 ***การแต่งกายถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต
- บัณฑิตและมหาบัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้บริหารสวมครุยวิทยฐานะของสถาบันที่จบการศึกษา
- อาจารย์สวมครุยวิทยฐานะของสถาบันที่จบการศึกษา หรือชุดสูทสากลนิยม

หมายเหตุ

- บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานตัวและฝึกซ้อมที่  วิทยาเขตหาดใหญ่

 

5. ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต || 

ศึกษาข้อปฏิบัติได้ที่นี่ ฉบับภาษาไทย  http://www.psu.ac.th/sites/files/n8296_PSUTHDOC3.pdf
Graduate Codes of Conduct for International Graduates in Attending the Rehearsal and Commencement Ceremony Prince of Songkla University Commencement Ceremony, 2016 Academic Year  http://www.psu.ac.th/sites/files/n8296_PSUTHDOC4.pdf6. บัณฑิตกรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและพิมพ์ใบรายงานตัว 
กรอกได้ตามลิงค์ ดังนี้  https://job.psu.ac.th/


อ่านรายละเอียดและติดตามประกาศอื่นๆได้ที่  http://www.psu.ac.th/th/node/8296 

***************************************************************************************************


การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

            ตามที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติเห็นชอบให้จัดระบบการให้บริการชุดครุยบัณฑิตให้เหมือนกันทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงประกาศระเบียบและเงื่อนไขในการหาผู้ประกอบกิจการในการหาผู้ประกอบกิจการให้บริการตัดและเช่าชุดครุย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ ร้านอมเรศ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ราคาในการตัดและให้เช่าชุดครุย เสื้อราชปะแตน

ประเภท

ค่าเช่า

ค่าตัดเช่า

ค่าตัดซื้อ

ค่าประกันชุด

(กรณีเช่า-ตัดเช่า)

ชุดครุยปริญญาตรี

   - ผ้ามองตากูร์

   - ผ้าแพรอัลวาเช่

450

-

1,200

-

2,700

3,000

1,500

-

ชุดครุยปริญญาโท

   - ผ้ามองตากูร์

   - ผ้าแพรอัลวาเช่

500

-

1,300

-

2,800

3,100

1,500

-

ชุดครุยปริญญาเอก

   - ผ้าซาติน

   - ผ้าแพรไดม่อน

   - ผ้าแพรโซล่อน

-

-

-

-

-

-

9,500

9,000

8,500

-

-

-

เสื้อราชปะแตนพร้อมแผงคอ

450

1,200

2,000

1,000

 

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ได้มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดทางร้านจะไม่สามารถจัดชุดได้ทันตามวันที่ประกาศพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

 

2. วิธีการรับจอง สถานที่รับจอง และวิธีการชำระเงิน

วิธีการรับจอง

รายละเอียด

การชำระเงิน

 • หอพักนักศึกษาชาย

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

เงินสด

 • ร้านอมเรศ (กรุงเทพฯ)

เลขที่ 2 ตรอกนคร ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-2237892 , 02-6236349 และ 081-6826698

เงินสด

 • ร้านอมเรศ (หาดใหญ่)

เลขที 5/36 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-892995 และ 088-7829295

เงินสด

 • ทางไปรษณีย์

เลขที่ 2 ตรอกนคร ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-2237892 , 02-6236349 และ 081-6826698

และ เลขที 5/36 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-892995 และ 088-7829295

โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 • ทาง facebook

ร้านชุดครุย อมเรศ Amares Shop

โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 • ทางเว็บไซต์

http://www.amaresstore.com/

โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 • ทาง E-mail

Amares_shop@hotmail.com

โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

3. สถานที่ส่งมอบชุดครุยและเสื้อราชปะแตน

สถานที่

ช่วงเวลา

หมายเหตุ

 • หอพักนักศึกษาชาย

ก่อนวันรายงานตัว 3 วันโดยประมาณ

วันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

4. การรับคืนชุดครุยและเสื้อราชปะแตนหลังจากรับปริญญาเสร็จ

ช่องทางการรับคืน

ช่วงเวลา

หมายเหตุ

 • หอพักนักศึกษา(หญิง) อาคาร 7 ม.อ. หาดใหญ่

ตั้งแต่วันรับปริญญา จนถึงหลังรับปริญญา 1 วัน

 • ร้านอมเรศ (กรุงเทพฯ)

ตั้งแต่วันรับปริญญา จนถึงหลังรับปริญญา 15 วัน

 • ร้านอมเรศ (หาดใหญ่)

ตั้งแต่วันรับปริญญา จนถึงหลังรับปริญญา 15 วัน

 • ทางไปรษณีย์

ตั้งแต่วันรับปริญญา จนถึงหลังรับปริญญา 15 วัน

(โดยยึดวันทีประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002