เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

            ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต และผู้สนใจทั่วไป  ครั้งที่ 146 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ วิทยาเขตภูเก็ต นั้น
            บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบ TOEIC ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้
            ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบTOEIC ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามรายละเอียดดังนี้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการสอบ
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 - 16.00 น.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ TOEIC
ในวันสอบให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ
   ช่วงบ่าย         -  ถ่ายรูปเวลา 11.15 น. (สำหรับผู้สมัครสอบ ประเภทบุคคลทั่วไป)                    

                       -  เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.15 น.

                       -  เวลาสอบ  13.00 – 16.00 น. 

2. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง /กางเกง คาดเข็มขัด ติดเข็มและกระดุมของมหาวิทยาลัย สวมรองเท้าหุ้มส้น สีขาว/สีน้ำตาล/ สีดำ ห้ามสวมรองเท้าแฟชั่น )
3. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและนำเข้าห้องสอบ (ถ้าไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้พาสปอร์ตแทนได้)ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์สอบ  

สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยและบัตรประชาชนตัวจริง หรือ พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและนำเข้าห้องสอบ

สำหรับบุคคลทั่วไป  นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและนำเข้าห้องสอบ

สำหรับชาวต่างชาติ  นำพาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและนำเข้าห้องสอบ

4. ห้ามนำกระเป๋า นาฬิกาทุกชนิด และเครื่องเขียนทุกชนิด หรือสัมภาระอื่นๆ เข้าห้องสอบ ก่อนเข้าห้องสอบให้นำสัมภาระฝากไว้กับ เจ้าหน้าที่ฝากของห้อง 6304, 6311 อาคาร 6 ชั้น 3 (กรณีเกิดการชำรุด/สูญหาย ศูนย์ทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEIC TEST : Wednesday  9th  August  2017
TEST TIME : 01.00 – 04.00 p.m.

1. Please register and check your name before entering test room
Afternoon

- Take a photo: 11.15 am. (For general public)                                                

- Registration time: 12.15 pm.

- Exam Time: 01.00 – 04.00 pm.

2. A proper student uniform is strictly required
3. Students  :  Please  show  your  Student  ID  Card  and  ID  Card / Passport  before  registration

   PSU Staff  :  Please  show  your  Official ID Card  / PSU Staff Card  and  ID  Card /  Passport  before  registration

   Personal   :  Please  show  your  ID  Card / Passport  before  registration

   Foreigner  :  Please  show  your  Passport  before  registration

4. Do not  bring  belonging  into  the  test  room

5. Please leave  your  belonging at room # 6304, # 6311  Building 6 , 3rd Floor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For more information please contact the officer at the Testing Center, Academic Affairs section building 7, Prince of Songkla University, Phuket Campus. Tel. 0 7627 6054  Fax. 0 7627 6055

*  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (Examinee Namelist) 09/08/17

*  กำหนดการสอบ (Regulation and Appointments) 09/08/17

*  เอกสารในการเข้าสอบ (Documents Requirement) 09/08/17

*  แผนที่ (Map)


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002