เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

            ตามที่  วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 9 ประจำปี  2560   ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560  ณ  สนามสอบ ม.อ.ภูเก็ต สนามสอบ ม.อ.สุราษฎร์ธานี สนามสอบ ม.อ.ตรัง และโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

         บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ HSK ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ    ดังรายชื่อต่อไปนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  เข้ารับการสอบตามสถานที่เลือกสอบและวันเวลาที่กำหนด  ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่สอบ

            -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต

            -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

            -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง

            -  โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดวันสอบ  

            วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 

เวลาสอบ

HSK รอบเช้า       Level 2: 09.00 - 09.55 (55 นาที)

                        Level 4: 09.00 - 10.45 (105 นาที)

                        Level 6: 09.00 - 11.20 (140 นาที)

HSK รอบบ่าย      Level 1: 13.30 - 14.10 (40 นาที)

                        Level 3: 13.30 – 15.00 (90 นาที)

                        Level 5: 13.30 - 15.35 (125 นาที)

การลงทะเบียน  

            HSK ประเภทสอบข้อเขียน

                        :  Level 2 , Level 4 และ Level 6   ลงทะเบียนเวลา  08.00 - 08.45  น.

                        :  Level 1 , Level 3 และ Level 5   ลงทะเบียนเวลา  12.30 - 13.15  น.

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบ HSK 

            1.  ผู้สมัครต้องมารับบัตรประจำตัวสอบก่อนเวลาสอบ  1  ชั่วโมง  ในวันที่ทำการสอบ  ณ สถานที่สอบ

            2.  ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมห้องสอบ ได้ที่เว็บไซต์ (www.phuket.psu.ac.th)  และเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้

            3.  กรุณามาถึงห้องสอบก่อนทำการสอบอย่างน้อย  30  นาที

            4.  โปรดแต่งกายสุภาพ                

            5.  ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ

            6.  นำดินสอ 2B  ปากกา และยางลบติดตัวมาด้วย  เพื่อใช้ในการสอบ

            7.  ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบในการสอบ  หากผู้สมัครสอบไม่ปฏิบัติตาม  จะถือว่าการสอบเป็นโมฆะ  เนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

            8.  โปรดเก็บรักษาบัตรประจำตัวสอบ เพื่อยื่นแสดงในการรับผลสอบ

 

การรับผลสอบ

            กรุณารับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงหลักฐานด้วย

ติดต่อ

ศูนย์ทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2

คุณวิภาดา  บูรณสุทธิกุล โทร 076-276502 Fax 076-276055

E-mail : wiphada.b@phuket.psu.ac.th  

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบ ม.อ.ภูเก็ต

* กำหนดการสอบ ณ สนามสอบ ม.อ.ภูเก็ต

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

* กำหนดการสอบ ณ สนามสอบ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบ ม.อ.ตรัง

* กำหนดการสอบ ณ สนามสอบ ม.อ.ตรัง

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบ โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* กำหนดการสอบ ณ สนามสอบ โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002