เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ระดับปริญญาตรี

 

 •    คณะการบริการและการท่องเที่ยว   เว็บไซต์ http://www.fht.psu.ac.th 

           - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
            บธ.บ. (การจัดการการบริการ), B.B.A. (Hospitality Management) 

           - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
            บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว), B.B.A. (Tourism Management)

 •     คณะวิเทศศึกษา   เว็บไซต์ http://www.fis.psu.ac.th 

           - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
            ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ), B.A. (International Business)

           - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
            ศศ.บ. (จีนศึกษา), B.A. (Chinese Studies)

           - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
            ศศ.บ. (ไทยศึกษา), B.A. (Thai Studies)

           - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
             ศศ.บ. (วิเทศศึกษา), B.A. (International Studies)
            วิชาเอก 
            1. วิเทศธุรกิจ: เกาหลี (International Business: Korea) 
            2. เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 

           - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขายุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
            
 •     คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   เว็บไซต์ http://te.psu.ac.th 

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
            วท.บ. (ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม), B.Sc. (Environmental Geoinformatics)

           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
            วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม), B.Sc. (Environmental Technology and Management)
 •     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      เว็บไซต์ http://www.coe.phuket.psu.ac.th 

           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
            วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), B.Eng. (Computer Engineering) 
            (โครงการความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 •     วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต   เว็บไซต์ http://www.essand.psu.ac.th/ 

           - วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
            วท.บ. (การจัดการระบบวิศวกรรม)

           - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
            ศศ.บ. (นวัตกรรมการสื่อสาร)
 •     วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   เว็บไซต์ http://www.computing.psu.ac.th/ 

           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), B.Sc. (Information Technology)

           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
            วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), B.Sc. (Software Engineering)

           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
            วท.บ. (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์), B.Sc. (Electronic Business)


           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
            วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), B.Eng. (Computer Engineering)

  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002