เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ระดับปริญญาตรี

 

  http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/more.jpg คณะการบริการและการท่องเที่ยว   เว็บไซต์ http://www.fht.psu.ac.th 

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
          บธ.บ. (การจัดการการบริการ), B.B.A. (Hospitality Management) 

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
          บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว), B.B.A. (Tourism Management)

    http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/more.jpg คณะวิเทศศึกษา   เว็บไซต์ http://www.fis.psu.ac.th 

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
          ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ), B.A. (International Business)

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
          ศศ.บ. (จีนศึกษา), B.A. (Chinese Studies)

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
          ศศ.บ. (ไทยศึกษา), B.A. (Thai Studies)


        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
           ศศ.บ. (วิเทศศึกษา), B.A. (International Studies)
          วิชาเอก 
          1. วิเทศธุรกิจ: เกาหลี (International Business: Korea) 
          2. เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 

    http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/more.jpg คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   เว็บไซต์ http://te.psu.ac.th 

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), B.Sc. (Information Technology)

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
          วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), B.Sc. (Software Engineering)

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
          วท.บ. (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์), B.Sc. (Electronic Business)

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
          วท.บ. (ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม), B.Sc. (Environmental Geoinformatics)

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
          วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม), B.Sc. (Environmental Technology and Management)

    http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/more.jpg ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    เว็บไซต์ http://www.coe.phuket.psu.ac.th 

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
          วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), B.Eng. (Computer Engineering) 
          (โครงการความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) 

  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002