เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus


หลักสูตร


ข้อมูลหลักสูตรโดยภาพรวม ปีการศึกษา 2556

คณะ/ภาควิชา

ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 1. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
จำนวน 5 หลักสูตร

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวน 1 หลักสูตร

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. คณะการบริการและการท่องเที่ยว


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
จำนวน 2 หลักสูตร

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวน 1 หลักสูตร

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

3. คณะวิเทศศึกษา


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
จำนวน 4 หลักสูตร

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
- วิชาเอกวิเทศธุรกิจ: เกาหลี 
- วิชาเอกเกาหลีศึกษา

 

4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จำนวน 1 หลักสูตร

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  

2. บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน

 


เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

 


  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002