เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

บริการของศูนย์การเรียนรู้

บริการต่างๆ ของงานห้องสมุด 

 การสมัครสมาชิกห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต 

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุด ผ่าน WebOPAC ที่http://opac.phuket.psu.ac.th/Login.aspx?returnpath=/PatronInfo.aspx โดยใช้บัญชีรายชื่อและรหัสผ่านของ PSU Passport 

กรณีไม่ทราบบัญชีรายชื่อและรหัสผ่านของ PSU Passport ของตนเอง 
- 
   นักศึกษากรุณาติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-    บุคลากรกรุณาติดต่องานบริหารบุคคล

การยืมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 

- 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้บัตรข้าราชการ /บัตรพนักงาน ที่งานบุคคลเป็นผู้ออกให้ 
-   นักศึกษาใช้บัตรนักศึกษาที่งานทะเบียนนักศึกษาเป็นผู้ออกให้ 

สิทธิในการยืม 

หนังสือ 
1. นักศึกษาปริญญาตรียืมได้ 5 เล่ม / 7วัน 
2. นักศึกษาปริญญาโทยืมได้ 10 เล่ม / 14 วัน
3. อาจารย์ประจำยืมได้ 15 เล่ม / 30 วัน
4. อาจารย์พิเศษยืมได้ 10 เล่ม / 14 วัน
5. บุคลากรยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน
6. สมาชิกกลุ่ม Pulinet ยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน 
7. สมาชิกระหว่างม.ราชภัฏภูเก็ตยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน

CD
1. นักศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโทยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน
2. อาจารย์ประจำ, อาจารย์พิเศษ ยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน
3. บุคลากรยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน 
4. สมาชิกกลุ่ม Pulinet และสมาชิกระหว่างม.ราชภัฏภูเก็ต ไม่มีสิทธิ์ยืม 

หนังสือสำรอง
สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิ์ยืมได้คนละไม่เกิน 3 เล่ม ห้ามซ้ำชื่อเรื่องเดียวกัน

ประเภทหนังสือที่งดยืม
1. หนังสืออ้างอิง
2. หนังสือพิมพ์
3. วารสาร
4. กฤตภาค
5. แผนที่

 การสมัครสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

กรอกแบบฟอร์มพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป ยื่นที่เคาน์เตอร์งานบริการ 

หมายเหตุ : เมื่อเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กรุณาปฏิบัติตามกฏระเบียบของห้องสมุดฯอย่างเคร่งครัด 

ยืมระหว่างห้องสมุด

ระหว่างวิทยาเขต
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. บรรณารักษ์ตรวจสอบรายการที่ผู้ใช้บริการต้องการ พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายและวันนัดมารับวัสดุที่ยืมระหว่างวิทยาเขต
3. ผู้ใช้บริการมารับวัสดุที่ยืมพร้อมจ่ายค่าบริการ
4. ผู้ใช้นำวัสดุที่ยืมมาคืน (กรณียืมตัวเล่มฉบับจริง) กรณีส่งคืนช้าปรับตามค่าปรับของห้องสมุดที่ยืม

ระหว่างมหาวิทยาลัย
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. บรรณารักษ์ตรวจสอบรายการที่ผู้ใช้บริการต้องการ พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายและวันนัดมารับวัสดุที่ยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย
3. ผู้ใช้บริการมารับวัสดุที่ยืมพร้อมจ่ายค่าบริการ
4. ผู้ใช้บริการนำวัสดุที่ยืมมาคืน (กรณียืมตัวเล่มฉบับจริง) กรณีส่งคืนช้าปรับตามค่าปรับของห้องสมุดที่ยืม

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริการ โทร 0 7627 6042 e-mail : library@phuket.psu.ac.th 


 

บริการต่างๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บริการ ซ่อม/ติดตั้ง โทรศัพท์/คอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย 
2. บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU-WiFi) โดยใช้ PSU Passport ในการเข้าใช้งาน 
- 
นักศึกษา   ดูรหัส PSU Passport ของตัวเองผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา 
- บุคลากร   รับรหัส PSU Passport ที่งานบุคคล 
3. บริการระบบสารสนเทศนักศึกษา เช่น ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ, รายงานเกรด, ฯลฯ 
4. บริการ Intranet เช่น แจ้งซ่อมต่างๆ, แจ้งขอใช้บริการต่าง ๆ 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ แจ้งซ่อม/ติดตั้ง โทรศัพท์/คอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย 

1. ผู้ใช้บริการแจ้ง ซ่อม/ติดตั้ง ผ่านเว็บที่ http://intranet.phuket.psu.ac.th - โดยเลือกในหัวข้อ แจ้งซ่อม(งาน IT) 
2. เจ้าหน้าที่งาน IT ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม และจัดลำดับการให้บริการตามลำดับคิวและความสำคัญเร่งด่วน พร้อมนัดหมายผู้ใช้บริการเกี่ยวกับวัน/เวลาให้บริการ 
3. งาน IT ดำเนินการให้บริการ พร้อมบันทึกผลการทำงาน และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 

ขั้นตอนการใช้บริการ ขอเปลี่ยน/แก้ไข รหัสผ่าน ทุกประเภท 
(PSU Passport, pay in slip) 

1. ผู้ใช้บริการจ่ายค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยน/แก้ไขรหัสผ่าน ที่งานการเงินและพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต (50 บาท/ครั้ง) 
2. นำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมยื่นที่งาน IT พร้อมลงชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา และเลขที่ใบเสร็จ ในสมุดขอใช้บริการ

3. งาน IT ดำเนินการ เปลี่ยน/แก้ไข รหัสผ่านและแจ้งกลับแก่ผู้ใช้บริการ 

หมายเหตุ: สำหรับ PSU Passport นักศึกษาใช้บริการที่งาน IT, บุคลากรใช้บริการที่งานบุคคล กองกลาง 


 

บริการต่าง ๆ ของกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ 

1. บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
2. บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
3. บริการซ่อมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 
4. บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้ขอใช้บริการ สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ 

1. งานโสตทัศนูปกรณ์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 
2. สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 1) 
3. สำนักงานเลขานุการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว (อาคาร 2) 
4. สำนักงานเลขานุการ สถาบันภาษา (อาคาร 3) 
5. หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://www.lc.phuket.psu.ac.th/download.php 

ขั้นตอนการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

1. นำแบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์มากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงไปให้ครบถ้วน และตรงกับความต้องการใช้ 
จริง ๆ 
2. นำแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วไปยื่นที่งานประสานงานทั่วไปของศูนย์การเรียนรู้ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 
3. งานโสตทัศนูปกรณ์จะติดต่อกลับไปที่ผู้ขอใช้บริการ ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ หรือ รายละเอียดไม่ชัดเจน 

ขั้นตอนการขอใช้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

1. นำแบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนมากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงไปให้ครบถ้วน 

2. นำแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วไปยื่นที่งานประสานงานทั่วไปของศูนย์การเรียนรู้ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) หรืออาจนำมาให้พร้อมกับวัสดุที่ใช้ในการผลิต ที่งานโสตด้วยตัวเอง หรืออาจโทรศัพท์มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่โสตไปรับเองโดยตรง 
3. งานโสตทัศนูปกรณ์จะติดต่อกลับไปที่ผู้ขอใช้บริการ เพื่อสอบถามรายละเอียดในการผลิตสื่อ และนัดวันมารับสื่อ 

ขั้นตอนการขอใช้บริการซ่อมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 

1. นำแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์มากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงไปให้ครบถ้วน 
2. นำแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วไปยื่นที่งานประสานงานทั่วไปของศูนย์การเรียนรู้ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) หรือนำมาให้ที่งานโสตทัศนูปกรณ์โดยตรง 
3. งานโสตทัศนูปกรณ์จะดำเนินการตรวจเช็ค/ตรวจซ่อม และจะแจ้งรายละเอียดไปทางผู้ขอใช้บริการต่อไป 

ขั้นตอนการขอใช้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ 

1. นำแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์มากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงไปให้ครบถ้วน 
2. ในกรณีที่เป็น อาจารย์/บุคลากร สามารถนำแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วไปยื่นที่งานประสานงานทั่วไปของ ศูนย์การเรียนรู้ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ)หรือนำมาให้ที่งานโสตทัศนูปกรณ์โดยตรง 
3. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ให้นำแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ควบคุมดูแลลงชื่อรับรอง พร้อมทั้งให้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและเซ็นสำเนาถูกต้องแนบมากับแบบฟอร์ม แล้วไปยื่นที่งานประสานงานทั่วไปของศูนย์การเรียนรู้ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ)หรือนำมาให้ที่งานโสตทัศนูปกรณ์โดยตรง 
4. ทางงานโสตทัศนูปกรณ์จะทำการติดต่อกลับไปยังผู้ขอใช้ เพื่อแจ้งว่าสามารถให้ยืมอุปกรณ์ได้หรือไม่และนัดวัน เวลา สถานที่ ที่จะมารับอุปกรณ์ ในกรณีที่สามารถให้ยืมได้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002