เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

รายละเอียดการขอผ่อนผัน

1.  ต้องเป็นนักศึกษาชายโดยเกิดในปี  พ.ศ. 2539 

2.  หลักฐานเอกสารการขอผ่อนผัน    พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  

-แบบคำร้องขอผ่อนผันทหารฯรับได้ที่กองกิจการนักศึกษาหรือดาวน์โหลดที่ http://www.saffairs.phuket.psu.ac.th/files/คำร้องขอผ่อนผันทหาร.pdf

-สำเนา สด.9  จำนวน  2  ฉบับ

-สำเนา สด.35  จำนวน  2  ฉบับ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  2  ฉบับ

-สำเนาบัตรนักศึกษา  จำนวน  2  ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  2  ฉบับ

3. นักศึกษาที่ไม่ยื่นเอกสารตามกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอผ่อนผันฯ

4. ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ : กองกิจการนักศึกษา  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน -  23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002