เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
     PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY PHUKET CAMPUS

      1.   Leading Research University

    PSU PHUKET, INTERNATIONAL CAMPUS

  1. Qualities Education

-          เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 2 คณะ ประกอบด้วย คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา  นอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติระดับปริญญาตรี 2 คณะ ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

-          หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) 

-          ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

-          การเรียนการสอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

-          ฝึกงานอย่างมืออาชีพ   ในสถานประกอบการชั้นนำระดับโลก และองค์กรระดับนานาชาติ

-          เพิ่มโอกาสฝึกประสบการณ์ เพื่อหารายได้ขณะกำลังศึกษา ภายใต้จังหวัดที่เป็นจุดศูนย์กลางการลงทุนของธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก

-           โอกาสในการประกอบอาชีพ และอัตรารายได้ที่ค่อนข้างสูงด้วยแหล่งงานรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา

-          มุ่งเน้นประสานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความเป็นนานาชาติ

  1. Services Education

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากลพัฒนาวิทยาเขตภูเก็ตให้เป็นชุมชนทางวิชาการ โดยสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

-          ศูนย์สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

-          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-          ศูนย์กิจการนานาชาติ

-          สถาบันขงจื๊อภูเก็ต

-          สถาบันภาษานานาชาติ

-          วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

-          ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC)

-          ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED)

-          หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (BTEM)

-          หน่วยวิจัยการจัดการการบริการ (HMRU)

  1. International Cooperate Education.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ การศึกษา การวิจัย และด้านอื่นๆ ระดับนานาชาติ ร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ และองค์กรรัฐ ทั่วโลก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002