เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

วิทยาเขตนานาชาติ

 

 • พัฒนาบุคลากรและการบริการให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติด้านวิชาการ

The Development of staff and service to a competitive international level of academic excellence.

 • พัฒนานักศึกษาให้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของพหุวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถที่จะมีบทบาทและส่วนร่วมในประชาคมนานาชาติ

Development in students the multicultural awareness, sensitivity with an ability to engage with the world.

 • พัฒนาการจัดการด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีความเป็นสากล โดยที่ยังรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

Improvement in the quality of teaching and learning to international standard while preserving those unique aspects of Thai culture.

 • พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านวิชาการและด้านกายภาพของวิทยาเขตภูเก็ตให้มีความเป็นนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

Improve the academic infrastructure and physical environment of the campus so that it creates an international atmosphere that is attractive to international students and visiting scholars.

 

องค์ประกอบของความเป็นวิทยาเขตนานาชาติ Aspects of PSU PK as an International Campus

 1. Staff Development on going and outwardly focused on international standards.

           การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นมาตรฐานระดับสากล

      1.1 Communication and collaboration with international colleagues 
            การสื่อสารและความร่วมมือกับชาวต่างประเทศ

      1.2 Attitude and Professionalism which encourage network building with international colleagues 
            ทัศนคติและความเป็นมืออาชีพที่ช่วยส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายกับชาวต่างชาติ

      1.3 Cultural understanding 
            ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม

      1.4 Attracting and retaining competent staff who operate at international benchmarks in teaching and scholarship

           การดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพที่ทำงานในระดับสากลในด้านการสอนและความเป็นนักวิชาการ 

 1. A campus community characterised by integration between local and international members

          วิทยาเขตมีบุคลากรและนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 1. Thai students who are internationally engaged and linguistically competent

          นักศึกษาชาวไทยมีความสามารถทั้งด้านภาษาและสมรรถนะสากล

 1. Facilities which are world class

          สิ่งอำนวยความสะดวกระดับสากล

 1. Standard academic programs all of which exchanging and collaboration with partner Universities are possible

         หลักสูตรมีมาตรฐานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

 1. International student enrolments both in full degree and joint degree and study abroad programs

        รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาทั้งในหลักสูตรเต็มเวลา หลักสูตรร่วม และ โครงการศึกษาต่างประเทศ

 1. Research which is internationally recognised and attractive to the establishment of research partnerships

          การวิจัยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและดึงดูดให้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยกับสถาบันอื่นๆ

 1. International Campus KM

         การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิทยาเขตนานาชาติ

 1001662_499746210097014_539481063_n 1014678_540833625988272_1766946477_o  11517_540821559322812_874325449_n

1238884_526381234100178_2036428770_n 1262898_540795652658736_818236745_o 1275984_540800489324919_462058177_o

1277423_540800509324917_1735863980_o 1402120_549166268488341_1804243191_o 1404752_574513312620303_1804342280_o

รูปภาพ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่: Facebook IAC
รับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่: PSU Phuket Channel


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002