ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์


1. ผศ.จิตราภรณ์  เชิดชูพงษ์
อ.ม.(ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
; Dip.(TESOL)
Regional Language Center (RELC),Singapore , 2529

2.
ผศ.สาวจินตนา  สานุพันธ์
M.A.(TEFL) U. of Southern Illinois. USA , 2523

3. ผศ.ชลลดา  เลาหวิริยานนท์
Ph.D.(Applied Linguistics) Macquarie U. Australia , 2542

4. ผศ.นันทา  ชิระมณี
Ph.D.(Applied Linguistics) U. of  Sydney , Australia , 2536

5. ผศ.นิสากร  จารุมณี
Ph.D.(Applied Linguistics) La Trobe University , Australia , 2546

6. ผศ.สาวปฐมา  อักษรจรุง
Ph.D.(Rhetorics and Linguistics) Indiana U. of  Pennsylvania ,USA , 2540

7. ผศ.เปรมินทร์  คาระวี
อ.ด.(ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

8. ผศ.พรรณรัศมิ์  เง่าธรรมสาร
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์, 2524

Ed.S.(Curriculum and Instruction),
U. of Missouri Columbia , USA , 2532

9. ผศ.มณฑา  จาฏุพจน์
Ph.D.(Applied Linguistics) U. of  Sydney , Australia , 2533

10. ผศ.รัสมี  จิวสุวรรณ
อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

Cert. de e’tudes francaises,Dip.(FLE), U.de Lausanne , Switzerland , 2531

11. ผศ.ลักษมี  แซ่ชี
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Dip. in  TESL, U. of  Sydney ,Australia , 2527

12. ผศ.วราภรณ์  ศรีเพ็ชรพันธุ์
Ph.D. (Applied Linguistics) La Trobe U. , Australia , 2544

13. ผศ.วันทา  ไกรฤกษ์
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ม.มหิดล, 2527


14. ผศ.สุกัญญา  เถรว่อง
M.A.(TESL), The Pennsylvania , State U. , USA , 2530;
Cert.(Assessment Techniques in Languages),  
U.
of Cambridge
Local  Examinations, Syndicate

15. ผศ.สุธารี  ประเสริฐสรรพ์
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), ม.เกษตรศาสตร์, 2523
;
Dip.(TESOL),RELC, Singapore , 2527;
Cert.(TEFL), International House, London , UK , 2531

16. ผศ.อดิศา  แซ่เตียว
Ph.D.(Education/Second Language Acquisition and Teacher Education)
U. of  Illinois at
Urbana-Champaign , USA , 2538    

17. ผศ.อำไพรัตน์  สุทธินนท์
M.A.(TEFL), Ball State U. , USA , 2521

18. อาจารย์ กรุณา วงศ์ผาสุกโชติ
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2547


19. อาจารย์ เช็มทอง  สินวงศ์สุวัฒน์
M.A.(English) U. of  Wisconsin , Madison , USA , 2542

20. อาจารย์ จอมใจ  สุทธินนท์
M.A.(Applied Linguistics) ม.เกษตรศาสตร์, 2545 (ศึกษาต่อ Oklahoma State U. , USA.)

21. อาจารย์ ชุติมา  ศรีชาย
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2545


22. อาจารย์ ธีริศรา  ผลเกิด
M.A.(Chinese History and Ethnic History and Culture) Yunan U. , PRC.

23. อาจารย์ ธัญญลักษณ์  ลิ้มเพียรจัด
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) ม.ศิลปากร, 2548


24. อาจารย์ บุญทิวา  แซ่ลิ่ม
ศศ.บ.(ภาษาจีน) ม.สงขลานครินทร์, 2548

25. อาจารย์ ปรียา  คำเจริญ
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, 2543

(ศึกษาต่อ
  Oklahoma   State  U. , USA .)

26. อาจารย์ พนิดา  สุขศรีเมือง
อ.ม.(ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
(ศึกษาต่อ
Oklahoma State  U. , USA .)

27. อาจารย์ สุกัญญา  ทองดีนอก
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) ม.ธรรมศาสตร์, 2535 
(ศึกษาต่อ
Kyushu U. , Japan )

28. อาจารย์ สมฤดี  คงพุฒ
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548


29. อาจารย์ สัมพันธ์  ใจห้าว
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549


30. อาจารย์ สิตา  มูสิกรังษี
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2544 
(ศึกษาต่อ
Oklahoma State U. , USA .)

31. อาจารย์ อภิญญา  เชยทอง
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.สงขลานครินทร์,  2542 
(ศึกษาต่อ ม.มหิดล)


32. อาจารย์ อภิญญา พึ่งวิรวัฒน์
ศศ.บ.(ภาษาจีน) ม.สงขลานครินทร์,  2548


33. อาจารย์ อัญชนา  รักทอง
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์,  2543 
(ศึกษาต่อ ม.มหิดล)
 

34. อาจารย์ อุษา  อินทรักษา
ศศ.ม.(ภาษาประยุกต์) ม.มหิดล, 2542 
(ศึกษาต่อ
Oklahoma State U. , USA .)

35. อาจารย์ ประภารัตน์  ชัยจีระธิกุล
ศศ.บ.(ภาษาจีน) ม.สงขลานครินทร์, 2545

B.A.(Chinese Language and Literature), Xiamen University. PRC.,2547

36. อาจารย์ วิรงรอง  เทพสุริยวงศ์
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร, 2547


37. Mrs. Lin Fu
B.Sc.(Physics) Beijing Normal   University , PRC., 2527

  ภาควิชาสารัตถศึกษา

1. รศ.รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ
Ed.D.(Higher Ed) Oklahoma State U. , USA , 2527

2. รศ.ศิริรัตน์  ธานีรณานนท์
A.M.(Sociology) Brown U. , USA , 2531; M.A.(History), U. of  Sydney , Australia , 2521

3. รศ.สุจิตรา  จรจิตร
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531


4. รศ.ปัญญา  เทพสิงห์
ค.ม.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

5. ผศ.สาวกุณฑลีย์  ไวทยะวณิช
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) ม.ศิลปากร, 2534 (ศึกษาต่อ ม.ทักษิณ)


6. ผศ.เก็ตถวา  บุญปราการ
กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม, 2531
; 
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ม.สงขลานครินทร์, 2546


7. ผศ.คมสันต์  วงค์วรรณ์
ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา) ม.มหิดล, 2542


8. ผศ.พรทิพา  บรรทมสินธุ์
Ph.D.(Philosophy) Bunaras Hindu U. , India , 2532

9. ผศ.มาลี  สบายยิ่ง
สค.ม.(ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533


10. ผศ.วันชัย  ธรรมสัจการ
วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545


11. ผศ.สุเมธ  พรหมอินทร์
ค.ม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531


12. ผศ.ศุลีมาน  วงศ์สุภาพ
สม.ม.(สังคมวิทยา) ม.ธรรมศาสตร์, 2529 
(ศึกษาต่อ
  Latrobe U. , Australia )

13. ผศ.ศรีสุพร  ช่วงสกุล
อ.ด.(ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549


14. ผศ.นพดล  นิ่มสุวรรณ
ศศ.ม.(พลศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์, 2535


15. ผศ.เอมอร  เจียรมาศ
สม.ม.(สังคมวิทยา) ม.ธรรมศาสตร์, 2539

16. อาจารย์ กานดา จันทร์แย้ม
Ph.D.(Psychlolgy) Universite  Paul Valery.  Moutpellier III, France, 2549

17. อาจารย์ ครรชิต  มงคลสินธุ์
กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2536


18.  อาจารย์ ชูชาติ  ผลบัณฑิต
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ม.สงขลานครินทร์, 2540


19. อาจารย์ ดารณี  กาญจนสุวรรณ
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531


20. อาจารย์ ธีรวัฒน์  สุริยปราการ
ศศ.ม.(พลศึกษา) ม.สงขลานครินทร์, 2546


21. อาจารย์ นงค์นุช  ตังควัฒนกุล
M.L.S.,(Library  Sci.) George Peabody College for Teacher, USA , 2525; 
อ.ม.
(การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

22. อาจารย์ บุษกร  โกมลตรี
ศศ.ม.(ภาษาไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543


23. อาจารย์ มะลิ  ประดิษฐแสง
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545


24. อาจารย์ รัชนี  กัลยาณคุณาวุฒิ
อ.ม.(ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520


25. อาจารย์ เรวดี  อึ้งโพธิ์
ศบ.ม.(มนุษยดุริยางควิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544 
(ศึกษาต่อ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน)


26. อาจารย์ วีรวัฒน์  อินทรพร
อ.ด.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2550

27. อาจารย์ สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล
อ.ม.(ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533


28. อาจารย์ สุณิสา  ศิริรักษ์
ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545


29. อาจารย์ สุนันทา เชื้อชาติ
สค.ม.(สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526


30. อาจารย์ สุรพงษ์  ยิ้มละมัย
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) ม.เชียงใหม่, 2539 
(ศึกษาต่อ ม.มหาสารคาม)


 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828