สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์

อาจารย์กมลวัณย์  โมราศิลป์

ศศ.ม.การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2548
 

อาจารย์เกษราภรณ์  สุตตาพงค์

บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2546
 

อาจารย์ฬุลิยา  ธีระธัญศิริกุล

บธ.ม.บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.2546
 

อาจารย์ยุวดี  จันทะศิริ

วท.ม.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ .2544
 

อาจารย์สิริภัทร์   โชติช่วง

บธ.ม.บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2547

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

อาจารย์

อาจารย์ ดร.สุทธิจิตต์  เชิงทอง

Ph.D.Agricultural Economics, University of Missouri Columbia.2542
 

อาจารย์เกษราภรณ์  สุตตาพงค์

บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2546
 

อาจารย์จิรยุทธ์  จันทนพันธ์

M.B.A.การเงิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2545
 

อาจารย์บุญฑริกา  ใจกระจ่าง

บม.การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2547

 

อาจารย์ศิรินุช  ลอยกุลนันท์

M.S.International Business Management, Manchester Metropolitan University.2548

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์

อาจารย์ ดร.สุทธิจิตต์  เชิงทอง

Ph.D.Agricultural Economics, University of Missouri Columbia.2542
 

อาจารย์เสาวลักษณ์  หนูสุวรรณ

บข.ม.การบัญชี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2544
 

อาจารย์ศิรินุช  ลอยกุลนันท์

M.S.International Business Management, Manchester Metropolitan University.2548
 

อาจารย์สิริภัทร์  โชติช่วง

บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2548
 

อาจารย์บุญฑริกา  ใจกระจ่าง

บม.การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2547

สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

อาจารย์ชญานิน  ปรัชญานุสรณ์

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .2530
 

อาจารย์สุภาภรณ์  ชัยอารยะเลิศ

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2546
 

อาจารย์สัญชัย   ลังแท้

วท.ม.วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.2543
 

อาจารย์ภัทราพร    วชิรหัตถ์สกุล

วท.ม.การจัดการระบบสารสนเทศ, สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์. 2545
 

อาจารย์นายวิศิษฎ์  ลิ้มพัฒนะศิริ

วท.ม.วิทยการคอมพิวเตอร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.2548

 

I 1 I 2 I

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828