เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

หลักสูตร


ข้อมูลหลักสูตรโดยภาพรวม 

คณะ/ภาควิชา

ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 1. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
จำนวน 2 หลักสูตร

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวน 3 หลักสูตร

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

2. คณะการบริการและการท่องเที่ยว


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
จำนวน 3 หลักสูตร

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

3
. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

3. คณะวิเทศศึกษา


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
จำนวน 5 หลักสูตร

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
- วิชาเอกวิเทศธุรกิจ: เกาหลี 
- วิชาเอกเกาหลีศึกษา

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขายุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวน 1 หลักสูตร

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

4. บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน


ไม่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 

5.  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน 3 หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภายใต้การบริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
จำนวน 1 หลักสูตร
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวน 1 หลักสูตร


1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สรุปจำนวนหลักสูตร

- หลักสูตรนานาชาติ 14 หลักสูตร (ป.ตรี 8 ป.โท 4 ป.เอก 2)
- หลักสูตรภาษาไทย 9 หลักสูตร (ป.ตรี 6 ป.โท 3 ป.เอก - )
- รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002