Site search
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาปัจจุบัน
อาจารย์/บุคลากร
คณะ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Phuket Community College

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Faculty of Technology and Environment

คณะวิเทศศึกษา
Faculty of International Studies

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
Faculty of Hospitality and Tourism

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
จำนวนผู้เข้าชม
 วันนี้ 19คน
 เดือนนี้ 12,828คน
 ปีนี้ 149,784คน
 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2556
 
psupic2014

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์

 
 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์  
Admin Login
Username :
Password :
 
พบอธิการบดี
สายตรงรองอธิการบดี
PSU WIFI
ตรวจสอบจดหมายและพัสดุสำหรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศบุคลากร
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
LMS@phuket
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน
ระบบตรวจสอบและนำส่งเอกสารสัญญา E-studentloan
Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Disaster Management
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบสำรวจ
ค้นหาจดหมาย/EMS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ E-Meeting
ระบบประเมินการเรียนการสอน(Evaluation System)
WMO
Other Area
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
  Wireless area
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
  เข้าใช้งานเว็บเมล์นักศึกษา
  สมัครเปิดใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่านเว็บเมล์
  เข้าใช้งานเว็บเมล์บุคลากร
 
นักศึกษาปัจจุบัน
 

 ระบบสารสนเทศออนไลน์

    Web Mail
    สมัครอีเมล์/เปลี่ยนรหัสผ่าน
    ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
    ระบบไปรษณีย์
    ระบบประเมินการเรียนการสอน
    ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@phuket
    ระบบขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ
    ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
    ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา(สน.1-2)
    ระบบจัดซื้อ I-PAD
    ระบบสารสนเทศศูนย์กิจการนานาชาติ
    ระบบการชำระค่าลงทะเบียน (Bill Payment)
    ระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา(เช็คชั่วโมงกิจกรรม)
    ระบบคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า
    ระบบตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต

 สวัสดิการและกิจการนักศึกษา

    หอพักนักศึกษา
    การประกันสุขภาพ
    การประกันอุบัติเหตุ
    ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา
    แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
    บริการปรึกษา
    การศึกษาวิชาทหาร/การขอผ่อนผัน
    กิจกรรมนักศึกษา
 

 ชมรมนักศึกษา

   ชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
     ชมรมชาวพุทธ
     ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ม.อ.ภูเก็ต
     ชมรมศิลปะการแสดง
     ชมรมดนตรีไทย
     ชมรม AAL
   ชมรมด้านวิชาการ
     ชมรมคนสร้างภาพ
     ชมรมซอฟต์แวร์แก๊ง
     ชมรมมีเดียคลับ
     กลุ่มกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง
     ชมรมอาหารและเครื่องดื่ม
   ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
     ชมรมอาสาพัฒนา
     ชมรมเพื่อนสิ่งแวดล้อม
     ชมรมโรตาแลคท์
     กลุ่มกิจกรรมจิตสาธารณะ
   ชมรมด้านกีฬา
     ชมรมบาสเก็ตบอล
     ชมรมเซปักตระกร้อ
     ชมรมฟุตบอล
     ชมรมคาราเต้-โด
     ชมรมเปตอง
   ชมรมด้านนันทนาการ
     ชมรมดนตรีสากล
     ชมรมดนตรีตะวันตก
     ชมรมศิลปะการเต้น
     ชมรมเชียร์
     ชมรมเทคสัมพันธ์
     ชมรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 ดี

 สิ่งอำนวยความสะดวก

    ห้องสมุด
    โรงยิม สนามกีฬากลางแจ้ง
    ห้อง ssc ศูนย์เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
    การจัดส่งจดหมาย พัสดุ
    โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ
    หอพักนักศึกษา
    ธนาคาร
    ร้านถ่ายเอกสาร
    ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
    หอประชุม
    รถสวัสดิการ
    Wireless area

 
ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    งานทะเบียนกลาง
    กองกิจการนักศึกษา
    ห้องสมุด ม.อ.ภูเก็ต
    หอสมุดคุณหญิงหลงฯ
    ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002
Comments? Contact us.