มทร.ศรีวิชัย รับสมัครสอบคัดเลือกนศ. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 ถึง 20 ก.พ. 54


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา

ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 20 กุมภาพันธ์ 2554

ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.rmustv.ac.th/admission

 

มทร.ศรีวิชัย สงขลา

   - คณะวิศวกรรมศาสตร์

   - คณะบริหารธุรกิจ

   - คณะศิลปศาสตร์

   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย สงขลา

   - วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   - วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

   - คณะเกษตรศาสตร์

   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   - คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

   - คณะเกษตรศาสตร์

   - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

   - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 

คณะเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554

   - หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์

   - หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการพืช

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัยสงขลา โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1403ม 1142

   วิทยาลัยรัตภูมิ                                โทร. 0 7458 4241 - 4

   มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง                 โทร. 0 7520 4051 - 6

   มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

      - ไสใหญ่                                    โทร. 0 7577 3131 - 2

      - ทุ่งใหญ่                                    โทร. 0 7547 9496

      - ขนอม                                      โทร. 0 7575 4024 - 36 

 
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09:08 น.