ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ด้วยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการขออรับทุนการศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอรับทุนดังนี้
1.ฐานะยากจน
2.ต้องมีเกรดเฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป
3.มีความประพฤติดีเรียบร้อย ขยั้นหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม
4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนจากที่อื่นในระหว่างที่รับทุนมูลนิธิทิสโฏ้
5.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

                  ********

หลักฐานการสมัครขอรับทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
1. แบบฟร์อมการขอรับทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล (ไฟล์แนบด้านล่าง)
2. ประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน (เรียงความจำนวน 1 หน้ากระดาษ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาผลการเรียน เทอม 1/56 (ต้องมีเกรดเฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป)
5. สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป

 

      นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
สามารถส่งเอกสารการขอรับทุนฯ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองกิจการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 เวลา 8.30-16.30 น.(วันและเวลาราชการ)

 


หมดเขตรับสมัครทุน วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557

 

   งานทุนการศึกษา
นางสาวปฐมา อินทรสุวรรณ
   0  7627 6580

 

         แบบฟร์อมการขอรับทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
 
วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:49 น.